"Tahanan ng Toros"
ELAC

English Learner Advisory Committee: Isang komite sa antas ng paaralan na binubuo ng mga magulang, kawani, at mga miyembro ng komunidad na itinalaga upang payuhan ang mga opisyal ng paaralan sa mga programa at serbisyo ng mga nag-aaral ng Ingles.


Mga Miyembro ng Komite ng ELAC: 
Presidente: Martina Martinez
Pangalawang Pangulo: Patricia Gonzalez

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Jacob Mortier

Vice Principal
(559) 416-5909 EXT. 43057

Martha Bermudez

Administrative Assistant
(559) 416-5909 EXT. 43057 

Erick Mendoza

Child Welfare at Attendance Liaison
(559) 416-5909 EXT. 43007

MGA ELAC MEETING

KASALUKUYAN

ELAC MEETING #3, Pebrero 2024

Martes, Pebrero 6
6:00-7:30 PM

tlTL
Lumaktaw sa nilalaman